Cerinţe şi proceduri RAR pentru efectuarea ITP

Cerinţe şi proceduri RAR pentru efectuarea ITP

ART. 13
Inspecţia tehnică periodică se execută numai la vehiculele rutiere la care se prezintă:
- certificatul de înmatriculare sau dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, eliberată de organele de poliţie (completată în mod corespunzător cu datele necesare identificării) sau, după caz, autorizaţia provizorie de circulaţie;
- cartea de identitate a vehiculului.

ART. 14
Vehiculele rutiere prezentate la inspecţia tehnică periodică trebuie să fie curate, în special caroseria, şasiul, ansamblurile şi subansamblurile ce urmează să fie controlate. Ele trebuie prezentate cu anvelopele umflate la presiunea nominală.

ART. 15
La inspecţia tehnică periodică se execută operaţiunile cuprinse în Planul de operaţiuni, al cărui model este prevăzut, în funcţie de categoria vehiculului rutier, în anexele nr. 1 - 2 la reglementări. Ordinea de executare a operaţiunilor precizate va fi stabilită de fiecare staţie în funcţie de fluxul de efectuare a inspecţiei tehnice periodice propriu, cu excepţia identificării, care va fi prima operaţiune efectuată.

ART. 16

 1. (1) Pentru fiecare vehicul rutier prezentat la inspecţia tehnică periodică se completează de către inspectorul tehnic un raport de inspecţie tehnică corespunzător categoriei vehiculului sau un raport de verificare R.A.R., după caz, corespunzător categoriei vehiculului rutier. Raportul de inspecţie tehnică sau raportul de verificare R.A.R., după caz, se înregistrează după finalizarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculului respectiv în calculator şi în Registrul de evidenţă a inspecţiilor tehnice periodice (până la data stabilită de R.A.R.).
 2. (2) Prima operaţiune care se efectuează în cadrul inspecţiei tehnice periodice este identificarea.
 3. (3) în cazul în care la identificare se constată necesitatea respingerii pentru motivele precizate la rubrica "Defecte constatate", grupa cod 200, se interzice continuarea efectuării inspecţiei tehnice periodice, persoana care a prezentat vehiculul rutier fiind îndrumată la reprezentanţa R.A.R. din judeţul în care este înmatriculat vehiculul rutier sau la celelalte organisme abilitate legal. în acest caz nu se acceptă efectuarea unei noi inspecţii tehnice periodice decât după rezolvarea problemelor care au condus la respingere pentru motivele precizate la grupa cod 200.
 4. (4) Dacă vehiculul rutier nu prezintă la identificare motive de respingere dintre cele precizate la cod defect 200, se efectuează după aceea toate verificările prevăzute în Planul de operaţiuni corespunzător categoriei vehiculului rutier şi tipului de inspecţie tehnică periodică efectuată, precum şi verificarea dotărilor obligatorii.
 5. (5) în continuare se procedează după cum urmează:
  • a) dacă vehiculul rutier corespunde cerinţelor tehnice precizate în Planul de operaţiuni corespunzător, inspectorul tehnic consemnează în raportul de inspecţie tehnică sau în raportul de verificare R.A.R., după caz, "Bun tehnic", semnează, ştampilează şi aplică matca elementului de securizare; consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare data până la care trebuie efectuată următoarea inspecţie tehnică periodică, semnează, ştampilează, notează numărul de înregistrare al inspecţiei tehnice periodice şi aplică elementul de securizare corespunzător. în continuare, inspectorul tehnic aplică pe placa cu numărul de înmatriculare din faţă ecusonul corespunzător inspecţiei tehnice periodice, cu excepţia remorcilor şi autovehiculelor cu două sau trei roţi, în cazul cărora acesta se aplică pe placa cu numărul de înmatriculare din spate. Raportul de inspecţie tehnică sau raportul de verificare R.A.R., după caz, completat se arhivează, la el ataşându-se, după caz, buletinul de probă de la operaţiunea de verificare a emisiilor poluante şi/sau buletinul de probă de la operaţiunea de verificare a eficacităţii sistemului de frânare.
  • b) în cazul în care vehiculul rutier este prezentat la una din reprezentanţele R.A.R. pentru inspecţia tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare, verificarea se va efectua numai la subansamblurile (sistemele) la care sunt localizate defecţiunile înscrise în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare. Dacă vehiculul rutier corespunde cerinţelor tehnice precizate pentru subansamblurile (sistemele) la care au fost menţionate defecţiuni, personalul R.A.R. consemnează în raportul de verificare R.A.R. "Bun tehnic pentru ... [subansamblurile (sistemele) la care au fost menţionate defecţiuni]", semnează, ştampilează şi aplică matca elementului de securizare; consemnează pe versoul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, "Bun tehnic pentru ... [subansamblurile (sistemele) la care au fost menţionate defecţiuni]", semnează, ştampilează, notează numărul de înregistrare al inspecţiei tehnice şi aplică elementul de securizare. Raportul de verificare R.A.R. completat se arhivează, menţionându-se la rubrica "Observaţii privind respingerea vehiculului la inspecţia tehnică" numărul, seria şi emitentul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare; la raport se ataşează, după caz, buletinul de probă de la operaţiunea de verificare a emisiilor poluante şi/sau buletinul de probă de la operaţiunea de verificare a eficacităţii sistemului de frânare. Dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare se înmânează persoanei care a prezentat vehiculul rutier la inspecţia tehnică pentru redobândirea certificatului de înmatriculare. în acest caz nu se fac menţiuni în anexa la certificatul de înmatriculare. Dacă redobândirea certificatului de înmatriculare presupune efectuarea întregii inspecţii tehnice periodice, se va completa anexa la certificatul de înmatriculare, respectându-se cerinţele precizate anterior iar în acest caz elementul de securizare se aplică pe anexa la certificatul de înmatriculare.
  • c) dacă vehiculul rutier inspectat nu corespunde cerinţelor tehnice precizate, inspectorul tehnic consemnează defecţiunile în raportul de inspecţie tehnică sau în raportul de verificare R.A.R., după caz, la rubrica "Observaţii privind respingerea vehiculului la inspecţia tehnică" şi marchează codurile defectelor constatate în momentul identificării acestor defecte. Vehiculul nu va avansa la alt post de verificare până nu sunt consemnate explicit şi amănunţit pe raport neconformităţile constatate la postul curent. La finalizarea inspecţiei tehnice periodice, raportul de inspecţie tehnică sau raportul de verificare R.A.R., după caz, se înmânează persoanei care a prezentat vehiculul la inspecţia tehnică periodică.
 6. (6) în cadrul inspecţiei tehnice periodice va fi respectată ordinea posturilor de verificare comunicată R.A.R. şi existentă în dosarul de autorizare al staţiei. în eventualitatea modificării succesiunii posturilor de verificare, noua organizare a acestora trebuie comunicată R.A.R. Inspectorul tehnic nu va începe o altă inspecţie tehnică periodică până nu o finalizează pe cea curentă, inclusiv înregistrarea în calculator, completarea anexei la certificatul de înmatriculare.
 7. (7) Pentru fiecare vehicul inspectat se realizează o înregistrare fotografică digitală cu vehiculul amplasat pe standul de frânare care va fi salvată în calculatorul staţiei.
 8. (8) După finalizarea operaţiunilor de verificare tehnică prevăzute în Planul de operaţiuni corespunzător, personalul abilitat al R.A.R. poate efectua reverificarea vehiculului inspectat, prevăzută la lit. b) de la alin. (7) al art. 3, în intervalul de timp prevăzut la lit. b) de la alin. (8) al art. 3 din reglementări.
 9. (9) Reverificarea de către personalul abilitat al R.A.R. a vehiculului inspectat se efectuează în
 10. (10) Nu se efectuează reverificarea de către personalul abilitat al R.A.R. a vehiculului inspectat procedându-se de către inspectorul tehnic la finalizarea inspecţiei tehnice periodice în următoarele situaţii:
  • a) nu s-a solicitat de către R.A.R. prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului său abilitat reverificarea vehiculului;
  • b) R.A.R. solicită reverificarea unui vehicul, dar personalul abilitat R.A.R. nu se prezintă în intervalul de timp prevăzut la lit. b) de la alin. (8) al art. 3.
 11. (11) Se interzice completarea a două anexe la certificatul de înmatriculare pentru acelaşi vehicul.
 12. (12) Datele de identificare şi rezultatele inspecţiei tehnice periodice se înregistrează după finalizarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculului respectiv în calculator şi în Registrul de evidenţă a inspecţiilor tehnice (până la data stabilită de R.A.R.).


ART. 17

 1. (1) Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentări la inspecţia tehnică periodică defecţiunile constatate au fost remediate, verificarea se face numai la ansamblurile (sistemele) la care s-au constatat defecţiunile şi se procedează potrivit art. 16 lit. a) din reglementări, data următoarei inspecţii tehnice periodice urmând să fie stabilită în funcţie de data la care s-a constatat remedierea.
 2. (2) Dacă aceste verificări evidenţiază şi alte defecţiuni la subansamblurile (sistemele) respective, produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la inspecţia tehnică periodică este condiţionată de remedierea acestor defecţiuni. în cazul în care controlul vizual general evidenţiază defecţiuni produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la inspecţia tehnică periodică este condiţionată de remedierea acestora.
 3. (3) Reverificarea impune în mod obligatoriu efectuarea identificării vehiculul rutier prezentat.
 4. (4) în cazul depăşirii termenului de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentări, admis pentru remedierea defecţiunilor, se va efectua o nouă inspecţie tehnică periodică.


ART. 18
Staţia de inspecţie tehnică periodică va pune la dispoziţia R.A.R. datele privind activitatea de inspecţie tehnică periodică.

ART. 19

 1. (1) Reverificarea unui vehicul prevăzută la lit. c) de la alin. (7) al art. 3 se poate efectua cu ocazia prezentării acestuia la R.A.R. pentru efectuarea activităţilor pentru care R.A.R. este abilitat prin legislaţia în vigoare.
 2. (2) Stabilirea oportunităţii reverificării unui vehicul se realizează numai de către personalul R.A.R. abilitat în acest scop.
 3. (3) Reverificarea unui vehicul se efectuează numai de către personal R.A.R. atestat pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică şi abilitat în acest scop.
 4. (4) Reverificarea unui vehicul se decide în cazul constatării următoarelor:
  • a) lipsa unor elemente de caroserie prin care este afectată siguranţa rutieră şi/sau utilizarea corespunzătoare a vehiculului (constatare vizuală);
  • b) coroziuni străpunse sau deformaţii semnificative ale caroseriei prin care este afectată siguranţa rutieră şi/sau utilizarea corespunzătoare a vehiculului (constatare vizuală);
  • c) aplicarea pe parbriz sau geamurile laterale faţă a unor folii sau tratamente care reduc semnificativ vizibilitatea conducătorului auto (constatare vizuală);
  • d) lipsa elementelor principale de iluminare şi semnalizare luminoasă (constatare vizuală);
  • e) aplicarea pe elementele de iluminare şi semnalizare luminoasă de folii sau alte tratamente (constatare vizuală);
  • f) existenţa unor elemente de iluminare şi semnalizare luminoasă neomologate (constatare vizuală);
  • g) lipsa unor elemente ale sistemului de evacuare sau deteriorări importante ale acestuia (constatare auditivă - zgomot anormal);
  • h) emisii poluante excesive la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare (constatare vizuală în timpul funcţionării motorului);
  • i) joc excesiv în sistemul de direcţie (constatare în timpul conducerii autovehiculului);
  • j) anvelope care prezintă tăieturi, rupturi ale cordului sau alte deteriorări importante vizibile (constatare vizuală);
  • k) eficacitate redusă a sistemului de frânare (constatare în timpul conducerii autovehiculului);
 5. (5) Reverificarea se efectuează conform Planurilor de operaţiuni precizate prin prezentele reglementări.
 6. (6) Se anulează de către personalul R.A.R. abilitat inspecţia tehnică periodică a unui vehicul reverificat conform prevederilor din alin. (4) în cazul în care în urma reverificării se constată cel puţin una din următoarele defecţiuni:
  • a) neconcordanţe privind numărul de identificare al vehiculului;
  • b) lipsa unor elemente de caroserie prin care este afectată siguranţa rutieră şi/sau utilizarea corespunzătoare a vehiculului;
  • c) coroziuni străpunse sau deformaţii semnificative ale caroseriei prin care este afectată siguranţa rutieră şi/sau utilizarea corespunzătoare a vehiculului;
  • d) aplicarea pe parbriz sau geamurile laterale faţă a unor folii sau tratamente neoriginale/necertificate ori care nu asigură transparenţa minimă precizată prin reglementările în vigoare;
  • e) lipsa elementelor principale de iluminare şi semnalizare luminoasă (faruri, lămpi de frânare, lămpi de semnalizare);
  • f) aplicarea pe elementele principale de iluminare şi semnalizare luminoasă de folii sau alte tratamente (faruri, lămpi de frânare, lămpi de semnalizare, lămpi de poziţie);
  • g) existenţa unor elemente de iluminare şi semnalizare luminoasă neomologate;
  • h) lipsa unor elemente ale sistemului de evacuare sau deteriorări importante ale acestuia;
  • i) emisii poluante care depăşesc limitele stabilite prin prezentele reglementări;
  • j) joc excesiv în sistemul de direcţie;
  • k) eficacitate a sistemului de frânare mai mică decât limitele stabilite prin prezentele reglementări.
 7. (7) Pentru fiecare reverificare efectuată se completează un raport de verificare R.A.R.
 8. (8) Pe raportul de verificare R.A.R. se vor menţiona defecţiunile care atrag anularea inspecţiei tehnice periodice, precum şi, ca Observaţii, celelalte defecte constatate cu ocazia reverificării şi care sunt precizate în Planurile de operaţiuni corespunzător.
 9. (9) Raportul de verificare R.A.R. se înmânează prezentatorului vehiculului.
 10. (10) în cazul anulării inspecţiei tehnice periodice conform prevederilor prezentului articol, după remedierea defecţiunilor, vehiculul se supune inspecţiei tehnice periodice în staţiile de inspecţie tehnică periodică autorizate sau în staţiile reprezentanţelor R.A.R.